Vad är Tillgångar | Hur beräknas totala tillgångar? | Läs mer här!

07.03.2022#Privatekonomi

Vilka är de vanligaste typerna av tillgångar?

I denna guide så kommer vi att fokusera på att beskriva de vanligaste typerna av tillgångar som du kan besitta i form av privatperson. Vi kommer att belysa varje tillgång i form av ett adekvat exempel så att du ska vara införstådd med vad som gäller.

Vi ska dock avgränsa oss till de allra vanligaste för att undvika att förvirra dig ytterligare. Med det sagt så kommer vi primärt att fokusera på följande typer av tillgångar som vi anser att du som privatperson bör ha kännedom om:

 • Dolda tillgångar - Kan syfta på tillgångar i form av arv och dylikt.
 • Immateriella tillgångar - Tillgångar i form av upphovsrättsskydd etc.
 • Finansiella tillgångar - Återfinns vanligtvis i form av ränte- och riskbärande.
 • Reala tillgångar - För privatpersoner handlar de om fastigheter och naturresurser.
 • Likvida tillgångar – Avser I grund och botten de pengar man har sparade.

Förutom det så kommer vi även att belysa andra element i form av bostadstillägg & pensionärstillgångar, hur dessa påverkar dig samt andra aspekter som vi anser vara av värde vilka du bör ha kännedom om som privatperson.

Vad är tillgångar för något i ordets bemärkelse?

När det kommer till tillgångar så utgörs dessa i form av finansiella resurser vilka i sin tur kan antingen ägas eller investeras som ett adekvat verktyg för att generera avkastningar eller andra former av personliga fördelar i ett kortare eller betydligt längre perspektiv.

Som privatperson så finns det ett antal tillgångar vilka man behöver ha kännedom om för att kunna få ut det mest av sin ekonomi. Detta är viktigt av flera olika anledningar. En av de vanligaste är att faktiskt förstå vad som är en tillgång och vad som inte klassas som en tillgång.

Det hela kan exempelvis komma att vara fördelaktigt när det kommer till bostadsbidrag och pensionärstillgångar.

Notera: En tillgång kan i sin grunda bemärkelse utgöras av både materiella och immateriella element där dessa i slutändan kan omvandlas till en form av adekvat penningvärde.

En annan aspekt inom det hela som vi anser vara nödvändig att belysa är att när man pratar om totala tillgångar eller “summatillgångar” så syftar man på privatpersonens totala förmögenhetsvärde. Vi ska härnäst belysa de typer av tillgångar som du i form av privatperson bör känna till.

Finansiella tillgångar

När det kommer till de finansiella tillgångarna så utgörs dessa i grund och botten av två primära grupper. Dessa två grupper ämnar diskutera de räntebärande och riskbärande tillgångarna i form av:

 • Räntebärande tillgångar - Avser alla de tillgångar där avkastningarna bygger på risken, löptiden och den valda valutaenheten.
 • Riskbärande tillgångar - Avser alla de tillgångar där avkastningen baseras primärt på utdelningen från investerat kapital.

De räntebärande tillgångarna kan återspegla sig i form av räntor från den kapital som du har liggande på banken. Riskbärande tillgångar kan i sin tur verka i from av alla de tillgångarna vilka du får ut från ett hel- eller delägt bolag, så som utdelning på aktier.

Immateriella tillgångar

Dessa typer av tillgångar syftar på förmögenhetsrättsliga former av tillgångar vilka i sig ej utgörs av föremål i fysisk bemärkelse. Det hela kan handla om olika typer av immateriella rättigheter där patent-, licens- och goodwillrättigheter ingår. Själva “immaterialrätten” utgörs i grund och botten av fyra olika kategorier vilka återfinns i form av följande.

 • Designskydd - Kan utgöras i form av ett skydd för en specifik design, så som logga, vilken i sin tur nyttjas av en organisation eller företag.
 • Varumärkesskydd - Skydd av ett varumärke som förhindrar andra att kopiera den. Ett varumärke som registrerats (oavsett globalt eller lokalt) förser innehavaren med ensamrätt att dra fördel av varumärket.
 • Upphovsrätt - Den person som skapat verket har ensamrätt till verket i fråga och bestämmer således vem som får dra fördel av den, oavsett om det handlar om kommersiellt eller icke-vinstdrivande syfte.
 • Patent - En form av tidsbegränsad och juridiskt bunden rätt att förhindra andra aktörer från att kommersiellt dra fördel av en viss uppfinning.

De immateriella tillgångarna kan i sig återfinnas förvarade i en form av fysiskt medium så som musik, film, dokument etc. Den immateriella förmögenhetsrätten kan inom sammanhanget även benämnas för som “intellektuell” och innebär en form av rättsligt utfärdat anspråk där man själv förfogar helt över det aktuella intellektuella objektet.

Materiella tillgångar

Avser de typer av tillgångar vilka i grund och botten går faktisk att fysiskt ta på. De kan alltså både vidröras och beskådas i en fysisk bemärkelse. Det finns ett stort antal materiella tillgångar eftersom varje fysiskt objekt av värde faktiskt räknas som en form av materiella tillgångar. Dock så tenderar de vanligaste att utgöras i form av följande:

 • Byggnader - Kan utgöras i form av privatbostad så som hus, sommarstuga etc.
 • Maskiner - Kan utgöras i form av trädgårdsmaskiner så som gräsklippare etc.
 • Fordon - Kan utgöras av fordon så som bil, lastbil, motorcykel etc.
 • Mark - Kan utgöras av mark som står skriven i ens egna namn.

Notera: Som privatperson så behöver du komma ihåg att alla fysiska objekt med ett visst värde, oavsett vad värdet i fråga kan anses ligga på, klassas som materiella tillgångar.

Dolda tillgångar

När det kommer till dolda tillgångar för en privatperson så kan dessa utgöras av ett visst patent, varumärke och upphovsrätt. Några av de mest påtagliga typerna av dolda tillgångar utgörs av potentiella arv vilka man kanske juridiskt förfogar över men måste invänta en period för att kunna ta del av.

Som privatperson så kan dessa påvisas och tillgodoräknas när man exempelvis behöver låna pengar till bostad, där man ingår ett avtal med banken som juridiskt definierar att arvet kan nyttas åt att täcka upp skulden om man skulle få svårt att återbetala den aktuella skulden i framtiden.

Reala tillgångar

När det kommer till reala tillgångar så avser man alla de investeringar vilka placeras i fysiska tillgångar. För en privatperson så har det hela betydligt högre värde i jämförelse med exempelvis finansiella tillgångar, vilka för övrigt oftast kan härledas till olika former av avtal, som i slutändan har en mer abstrakt form när det kommer till värde.

När det kommer till privatpersoners reala tillgångar så utgörs dessa av två primära huvudgrupper, nämligen fastigheter och naturresurser. När det kommer till fastigheter så kan dessa utgöras av både kommersiella och privata. Naturresurser å andra sidan kan utgöras av både skog och jordbruk.

Likvida tillgångar

När det kommer till likvida tillgångar för privatpersoner så anses dessa vara alla de medel vilka man kan nyttja vid hantering av sina löpande utgifter. Vanligtvis så handlar det hela om pengar man använder till amorteringar av lån eller kostnader för mat, el och vatten; kostnader som behöver betalas på en månadsvis basis.

En privatperson som ej kan tillhandahålla tillräckligt med likvida medel på sitt bankkonto benämns att vara illikvid. Just därför så är det ytterst viktigt att ha en buffert för att som privatperson kunna vara tillräckligt likvid och undvika att försätta sig i ekonomisk prekär situation.

Vanliga frågor

Vad är tillgångar för något?

Avser en form av objekt, som både innefattar materiella och immateriella tillgångar vilka i sig anses inneha en form av förmögenhetsvärde.

Hur mycket tillgångar får man ha för att få bostadsbidrag?

Denna fråga är subjektiv eftersom varje sökande bedöms på en individuell basis när det kommer till ansökningar om bostadsbidrag. På ett övergripande plan så kommer alla dina tillgångar att bli föremål för en subjektiv bedömning.

Vad är immateriella tillgångar?

Syftar på alla de typer av tillgångar vilka ej kan beröras fysiskt. Oftast så brukar immateriella tillgångar utgörs av licens-, patent- och goodwillrättigheter.

Vad är tillgångar för en privatperson?

När det kommer till tillgångar för en privatperson så kan dessa utgöras i form av fysiska objekt så som fordon, byggnader, mark etc. De kan även utgöras av digitala artefakter i form av potentiella utdelningar, avkastningar på kapital etc.

Vad räknas som tillgångar?

När det kommer till tillgångar för en privatperson så anses varje specifikt objekt, oavsett om den återfinns i form av fysisk eller digital form, utgöra en form av tillgångar som kan tillgodoräknas individens totala förmögenhetsvärde.

Vad är tillgångar och skulder?

I korta drag så anses tillgångar vara de objekt vilka kan tillgodoräknas en individs totala förmögenhet. När det kommer till skulder så anses dessa utgöras av alla de “skulder” vilka individen för närvarande kan knytas till.

Vad är reala tillgångar?

Reala tillgångar kan utgöras (gäller privatpersoner) oftast i form av fastigheter (både privata och kommersiella) och naturresurser (skog och jordbruk).

Vad gäller om ett dödsbos skulder är större än tillgångarna?

Vid fall då den avlidnes kvarstående skulder i själva verket är högre än de tillgängliga tillgångarna så kommer det inte att vara möjligt att återbetala skulden eller skulderna i sin helhet. Viktigt att belysa är att arvingarna ej kommer påföras skulder. I stället så kommer de skulder vilka ej kan återbetalas genom att nyttja dödsboets tillgångar att avskrivas.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: