Månadspeng för Barn | Genomsnittlig Månadspeng | Läs mer

07.03.2022#Privatekonomi

Hur stor månadspeng för 2021 bör ett barn ha tillgång till?

I denna guide så ämnar vi att besvara hur mycket månadspeng som ett barn borde belönas med. Det hela är en ganska subjektiv fråga och beroende på vem man frågar så kommer man få olika annat svar.

Dock så finns det ett antal generella riktlinjer vilka man bör förhålla sig till och som vi ska belysa i denna guide. Vi kommer framför allt att fokusera på de olika åldersgrupperna i form av följande åldersspann:

  • Månadspeng för 12 år gamla barn
  • Månadspeng för 13 år gamla barn
  • Månadspeng för 14 år gamla barn
  • Månadspeng för 15 år gamla barn

Tanken med det hela är att du själv ska kunna bilda dig en objektiv och adekvat uppfattning gällande det hela för att på så sätt kunna avgöra hur du som förälder ska förhålla dig när barnet begär en högre genomsnittlig månadspeng än vad som rekommenderas.

När ska man börja med månadspeng egentligen?

Ovanstående fråga är ytterst subjektiv och svår att besvara. Det hela handlar väldigt mycket om barnet i fråga där aspekter så som den personliga mognaden samt när barnet uppfattas som redo att faktiskt diskutera ekonomin på ett ansvarsfullt plan.

Detta är förstås något som du som förälder endast kan besvara eftersom varje barn är en unik individ. Således så måste du själv ställa dig frågan och vara helt ärlig för att undvika att sätta för hög press på ditt barn, speciellt om hen ej uppfattas som redo för att hantera sin egen ekonomi.

Dock så är sannolikheten stor att dina barn redan haft kontakt med monetära medel i form av de inköp i spel och appar där barnet förväntas införskaffa krediter för att kunna ta sig igenom vissa hinder eller nivåer hos spelet i fråga.

På grund av det så är det en klok idé att börja diskutera ekonomi med ditt barn, även om barnet med största sannolikhet ej förstår sig på innebörden av pengarnas betydelse utan tror att det är något som alltid finns tillgängligt i oändligt antal.

Notera: Enligt experterna så bör man fokusera mer ingående på att diskutera ekonomin med barn när det fyllt 6 år.

En annan klok idé är att först börja med att introducera ditt barn för en veckopeng för att sedan övergå till en månadspeng när ditt barn uppfattas som redo och förstår innebörden av att hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Hur mycket ska man få i månadspeng som barn?

Återigen så är det hela ganska subjektivt och handlar främst om familjens egen ekonomiska situation. Dock så bör summan gällande månadspeng öka i paritet med barnets ålder. För att förse dig med ett exempel så kommer vi nedan att lista rekommendationer gällande de åldrar som Konsumentverket har för månadspeng när det kommer till de allmänna rekommendationerna.

Månadspeng för 12 år gamla barn

Månadspengen för barn upp till 12 år bör enligt Konsumentverket befinna sig inom spannet i form av 140 - 240 kr per månad. Det hela beror dock på den egna ekonomin samt huruvida man faktiskt har råd att förse barnet med månadspeng.

Om man inte kan förse barnet med en månadspeng så kan man alltid fördela det hela genom att erbjuda veckopeng, som man sedan portionerar ut i löpet av månaden, i stället för att betala en månadsbaserad klumpsumma.

Månadspeng för 13 år gamla barn

Ett barn som fyllt 13 år bör ha en månadspeng upp till 360 kr per månad. Detta är återigen en subjektiv bedömning och beror även på hur moget barnet är när det kommer till den ekonomiska aspekten men också ens egna finansiella möjligheter.

Man bör dock säkerställa att man åtminstone kan förse barnet med någon form av månadspeng även om den kanske inte ligger på de nivåer som rekommenderas. Sedan så bör man redogöra för barnet varför månadspengen är mindre från föregående månad, om man skulle hamna i den situationen, eftersom det hjälper barnet förstå den ekonomiska aspekten på ett djupare plan.

Månadspeng för 14 år gamla barn

Ett barn som fyllt 14 år bör ha en månadspeng upp till 400 kr. Det hela kan dock modifieras markant eftersom det främst beror på barnets mognad gällande den ekonomiska biten, hur barnet förhåller sig till pengar generellt men också ens egna finansiella möjligheter.

En sak som är man dock ej bör avvika ifrån är att redogöra för barnet varför hen inte fått sin månadspeng, om så skulle ske. Det är viktigt att diskutera det hela på ett ganska ansvarsfullt sätt eftersom barn i denna ålder mycket väl förstår att pengar ej faller från himlen.

Månadspeng för 15 år gamla barn

Från att barnet fyller 15 år så bör månadspengen ligga i en spann från 500 kr upp till 1000 kr, beroende på ens ekonomiska möjligheter vill säga. Vad månadspengen ska nyttjas till bör också diskuteras på en övergripande plan.

Man bör också diskutera sparande med barnet så att hen förstår att man ej behöva bränna alla pengarna under en och samma månad. Detta kommer stärka barnets ekonomiska synsätt och göra den mer kritiskt inställd till sin konsumtion.

Hur ska man förhålla sig själv till det hela i form av förälder?

Som förälder så är har man den viktigaste rollen eftersom man både förfogar över pengarna samtidigt som man hela tiden måste komma ihåg att göra barnet införstådd med ansvarsfull hantering av monetära medel.

Vi ska härnäst illustrera ett antal punkter vilka vi anser kommer stärka barnets ekonomiska ansvar samt få hen att på ett djupare plan förstå konsekvensen av sina handlingar när det kommer till månadspeng:

  • Diskutera alltid de köp som barnet ämnar göra - För att barnet ska utveckla sin syn på pengar så är det viktigt att diskutera de potentiella köp som barnet ämnar genomföra för sin månadspeng.
  • Gör barnet medveten om potentiella fallgropar - Vägled barnet genom att peka ut potentiella fallgropar som hen kan hamna i Det kan handla om att barnet får svårt att både gå på bio och köpa in det där nya TV-spelet.
  • Undvika att styra för mycket - Balansen mellan att styra och förse ditt barn med råd är ytterst hårfin. Just därför så måste du som förälder inta en passiv roll och undvika att styra för mycket.
  • Öppna ett bankkonto i barnets namn - Tanken med det hela är att barnet ska få möjligheten att styra över bankkontot utan att för den delen behöva hela tiden be dig om pengar.
  • Belöna barnet med en högre summa - Självfallet så handlar det om dina ekonomiska möjligheter men du bör dock belöna barnet emellanåt med en högre summa för att få en att förstå vikten av sina gärningar.
  • Ha uppföljningar med ditt barn - Bestäm en tid i veckan då du och ditt barn har en uppföljning gällande månadspengen. Det kan handla om de inköp som barnet gjort eller tänker göra samt hur mycket hen förväntat sig att få i månadspeng härnäst.

Vanliga frågor

Hur mycket månadspeng bör ett barn belönas med?

Det hela är en ytterst subjektiv fråga. Den beror främst på barnets ålder men också på förälderns nuvarande finansiella möjligheter. Även om riktlinjer ligger inom ett visst spann gällande månadspeng så behöver det ej betyda att man som förälder måste rätta sig efter dessa.

Hur mycket ska man få i månadspeng

Återigen så är det hela ytterst subjektivt och beror på flera olika aspekter där några av de vanligaste återfinns i from av barnets ekonomiska mognad, förmågan att hantera pengar och ta ansvar men också förälderns egna finansiella möjligheter för närvarande.

Hur mycket månadspeng ska en 12 åring ha

När det kommer till hur mycket en 12 åring ska få i form av månadspeng så ligger rekommendationen som återges av Konsumentverket på mellan 140 kr upp till 240 kr per månad.

Hur mycket månadspeng ska en 13 åring ha

Enligt de rekommendationer som återges av Konsumentverket så bör en 13 åring ha en månadspeng som uppgår till 360 kr per månad. Vänligen notera dock att det hela är endast en rekommendation och bör anpassas efter ens egna finansiella situation i form av förälder.

Hur mycket månadspeng ska en 14 åring ha

En 14-åring bör ha en månadspeng som uppgår till 400 kr per månad enligt de riktlinjer som återges av Konsumentverket. Dock så är det hela återigen en subjektiv bedömning och beror främst på förälderns egen finansiella situation.

Hur mycket månadspeng ska en 15 åring ha

När det kommer till rekommendationer kring månadspeng för 15-åringar så befinner sig det hela inom spannet på 500 upp till 1000 kr enligt månadspeng för Swedbank. Återigen så behöver man ta flera aspekter i beaktning innan man faktiskt bestämmer som förälder vad som är adekvat för ens eget barn.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: