Information om cookies.

Uppdaterad senast december 02, 2020

En cookie är en liten fil som ska placeras på din dator eller någon annan enhet (nedan kallad enhet) som du använder för att komma åt vår webbplats eller webbapp. Cookies hjälper till att analysera webbtrafik eller låta dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara till dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov och preferenser, genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser. En cookie ger inte åtkomst till enheten.

1. Syfte med användning av cookies

1.1. Ferratum använder cookies för att förstå behoven hos personer som besöker vår webbplats (hädanefter besökare eller du) och därigenom tillhandahåller en bättre service och, av följande skäl:

1.1.1. intern registerföring och statistikförvaring;

1.1.2. förbättring av produkter och tjänster;

1.1.3. säkerheten på webbplatsen och webbappen för att garantera en säker konsultation och interaktion med våra system;

1.1.4. för att säkerställa bästa användarupplevelse;

1.1.5. visa annons som är relevant för dig.

2. Kategorier av Cookies.

2.1. Webbplatsen och webbappen använder följande cookies:

2.1.1. Viktiga cookies. Viktiga cookies är en webbplats grundform för minne som används för att lagra de inställningar som valts av en besökare. De är viktiga för funktionalitet av en webbplats och app, och kan inte inaktiveras av besökare;

2.1.2. Prestanda- och funktions cookies. Dessa cookies används för att förbättra prestanda och funktionalitet för en webbplats och en webbapp. Utan dessa cookies kan vissa funktioner (som video) bli otillgängliga.

2.1.3. Webbanalyser och anpassnings cookies. Analys- och anpassningscookies spårar besökarnas aktivitet i sina webbläsare, så Ferratum kan bättre förstå hur vår webbplats och webbapp nås och används.

2.1.3.1. Google Analytics. För att optimera sitt interneterbjudande använder Ferratum webbanalystjänster Google Analytics och Google Tag Manager från Google. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen och webbappen. Ferratum använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra vår webbplats och app. Cookies samlar information på ett sätt som tillåter direkt identifiering av någon, inklusive antalet besökare på webbplatsen och webbappen, var besökare har kommit till webbplatsen från och de sidor de besökte. Du hittar mer detaljerad information om detta här https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.1.3.2. Adjust. Webben använder Adjust användningsstatistik och analysteknik. När besökaren startar webbappen samlar Adjust installations- och händelsesdata som ” app downloaded from iOS and Android mobile” för att hjälpa Ferratum att förstå hur besökare interagerar med webbappen och att optimera och analysera mobilannonskampanjer.

2.1.3.3. Hotjar. Ferratum använder Hotjar för att bättre förstå dina behov och för att optimera din upplevelse. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper Ferratum att bättre förstå besökarnas upplevelse (t.ex. hur mycket tid du spenderar på vilka sidor, vilka länkar du väljer att klicka på, vad du gör och inte gillar osv.) Och detta gör det möjligt för Ferratum att bygga och underhålla sina tjänster med feedback från besökare. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om besökares beteende och enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (bearbetad under din session och lagrad i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och önskat språk som används för att visa Ferratums webbplats. Hotjar lagrar denna information för Ferratums räkning i en pseudonymiserad användarprofil

2.1.4. Marknadsföring cookies. Marknadsförings cookies används för att anpassa besökarnas annonsupplevelse på en webbplats och webbapp baserat på deras webbhistorik. Med hjälp av informationen som samlas in från dessa cookies kan Ferratum förhindra att samma annons visas om och om igen, komma ihåg besökarnas annonsinställningar och skräddarsy vilka annonser som visas i webbläsare baserat på en besökares onlineaktiviteter.

2.1.5. Sociala nätverks cookies. Sociala nätverksspårnings cookies tillåter användare att dela innehåll på sociala medieplattformar och hjälpa till att länka aktivitet mellan en webbplats och tredjepartsdelningsplattformar.

2.1.5.1. Facebook Plugins är integrerade i Ferratums webbplats och webbapp. Du kan känna igen Facebook-plugins från Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen". Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Om du besöker webbplatsen eller webbapp och klicka på Facebook-plugin, kommer en direkt anslutning att upprättas mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därmed den information som du har besökt webbplatsen eller webbappen med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla-knappen" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på webbplatsens sidor till din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook koppla besöket till webbplatsen eller webbapp till ditt användarkonto. Ferratum får ingen information om innehållet i den överförda informationen och deras användning av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på http://www.facebook.com/policy.php.

2.1.5.2. Funktionerna för Twitter tjänsten är integrerade i Ferratums webbplats och webbapp. Genom att använda Twitter och "re-tweet" -funktionen länkas de webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och meddelas till andra användare. Uppgifter överförs därmed också till Twitter. Ferratum får ingen information om innehållet i den överförda informationen och deras användning av Twitter. Du hittar mer information om detta i Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

2.1.5.3. Funktionerna för Instagram tjänsten är integrerade i Ferratums webbplats och webbapp. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på webbplatsens sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Därigenom kan Instagram koppla besöket till webbplatsen till ditt användarkonto. Ferratum får ingen information om innehållet i den överförda informationen och deras användning av Instagram. Du hittar mer information om detta i Instagrams integritetspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

2.1.5.4. Salesforce Live Agent är en chattjänst som tillhandahålls av Salesforce.com. Salesforce-Live Agent används av Ferratum för att ansluta sina besökare på webbplatsen eller webbappen med Ferratums kundsupportcenter. Ytterligare relevant information finns i Salesforce-sekretesspolicyn på https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

3. Hänvisning till andra webbplatser

3.1. Webbplatsen och webbappen kan innehålla referenser till andra webbplatser som använder sina egna cookies som omfattas av deras integritets- och cookiepolicy. Ferratum rekommenderar att du bekantar dig med var och en av dessa policyer, eftersom Ferratum inte tar något ansvar för praxis på dessa webbplatser. Vi har inte kontroll över placeringen av cookies från andra webbplatser, även om du riktas till dem från vår webbplats.

4. Utgångstid för cookies

4.1. Alla sessions cookies som används av Ferratum samlar endast in uppgifter från enstaka webbsessioner, och är därför tillfälliga och upphör att gälla när användaren lämnar webbplatsen eller inaktiverar webbläsaren.

4.2. Alla långvarig cookies som används av Ferratum lagras som textfiler på besökarens enhet och har en utgångstid på ett år eller tills de raderas manuellt av besökaren.

5. Cookie kontroller

5.1. Du kan välja att acceptera eller avvisa de flesta cookies som används på vår webbplats och webbapp. Ditt uttryckliga samtycke kommer att begäras i samband med din första användning av webbplatsen och applikationerna. Ferratum registrerar dina samtycken och inställningar i vår cookiepolicy och kommer att be om samtycke igen varje år var 12: e månad, för att säkerställa att besökare håller sig uppdaterade med ändringar i vår cookie- och sekretesspolicy. Dessutom har du rätt att få tillgång till, ändra eller ta bort personuppgifter som avslöjas med hjälp av cookies. De nödvändiga cookies och säkerhetskakorna kan inte avvisas eftersom de är väsentliga för att köra webbplatsen och webbappen och utgör en säkerhetsskydd för att garantera din interaktion och skydd angående din upplevelse med våra tjänster.

5.2. 5.2. Många av de använda cookies kan aktiveras eller inaktiveras även via din webbläsare. För att inaktivera cookies via din webbläsare, följ instruktionerna som vanligtvis finns i menyn "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera" i din webbläsare. Observera att inaktivera en cookie eller kategori av cookies inte tar bort den från din webbläsare såvida den inte kompletteras manuellt via din webbläsarfunktion. Webbplatserna http://www.aboutads.info/choices eller http://www.youronlinechoices.eu/ eller http://www.allaboutcookies.org innehåller omfattande information om hur man gör speciella inställningar i ett stort antal webbläsare.

Updated December 02, 2020

A cookie is a small file to be placed on your computer or any other device (hereinafter device) you use to access our website or web app. Cookies help analyse web traffic or let you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences. A cookie does not give access to the device.

1. Purpose of using cookies

1.1. Ferratum uses cookies to understand the needs of persons visiting our website (hereinafter visitor or you) and thereby provide a better service and, for the following reasons:

1.1.1. internal record and statistics keeping;

1.1.2. improvement of products and services;

1.1.3. security of the website and web app to guarantee a safe consultation and secure interaction with our systems;

1.1.4. to ensure the best user experience;

1.1.5. display advertisement relevant for you.

2. Categories of Cookies

2.1. The website and the web app use the following cookies:

2.1.1. Essential Cookies. Essential cookies are a site’s basic form of memory, used to store the settings selected by a visitor. They are essential to a website’s and we app’s functionality and cannot be disabled by visitor;

2.1.2. Performance and Functionality Cookies. These cookies are used to enhance the performance and functionality of a website and web app. Without these cookies, certain functions (like videos) may become unavailable.

2.1.3. Web Analytics and Customization Cookies. Analytics and customization cookies track visitor activity in their browsers, so Ferratum can better understand how our website and web app is being accessed and used.

2.1.3.1. Google Analytics. To optimise its internet offer, Ferratum uses web analysis services Google Analytics and Google Tag Manager of Google. These cookies are used to collect information about how visitors use the website and web app. Ferratum uses the information to compile reports and to improve the website and we app. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone, including the number of visitors to the website and web app, where visitors have come to the website from and the pages they visited. You can find more detailed information about this here https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.1.3.2. Adjust. The web app uses the Adjust usage statistics and analysis technology. When visitor launches the web app, Adjust collects installation and event data such as ‘app downloaded from iOS and Android mobile’ in order to help Ferratum to understand how visitors are interacting with the web app and to optimize and analyse mobile ad campaigns.

2.1.3.3. Hotjar. Ferratum uses Hotjar to better understand your needs and to optimize visitor’s experience. Hotjar is a technology service that helps Ferratum better understand visitor’s experience (e.g. how much time you spend on which pages, which links you choose to click, what you do and don’t like, etc.) and this enables Ferratum to build and maintain its services with visitors feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on visitor’s behaviour and devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display Ferratum’s website. Hotjar stores this information on Ferratum’s behalf in a pseudonymized user profile.

2.1.4. Marketing Cookies. Marketing cookies are used to customize visitors’ ad experience on a website and web app based on their browsing history. Using the data collected from these cookies, Ferratum can prevent the same ad from appearing again and again, remember visitor ad preferences, and tailor which ads appear in browsers based on a visitor’s online activities.

2.1.5. Social Networking Cookies. Social networking tracking cookies allow users to share content on social media platforms and help link activity between a website and third-party sharing platforms.

2.1.5.1. Facebook Plugins are integrated in Ferratum website and web app. You can recognize the Facebook plugins from the Facebook logo or the "Like button”. You can find an overview of the Facebook plugins here: http://developers.facebook.com/docs/plugins. If you visit the website or the web app and click on the Facebook plugin, a direct connection will be established between your browser and the Facebook server. Facebook thereby receives the information that you have visited the website or the web app with your IP address. If you click on the Facebook "Like button" while you are logged into your Facebook account, you can link the contents of the website pages to your Facebook profile. Thereby, Facebook can associate the visit to the website or the web spp with your user account. Ferratum does not receive any information on the contents of the data transmitted and their use by Facebook. You can find further information about this in Facebook’s Privacy Policy at http://facebook.com/policy.php.

2.1.5.2. Functions of the Twitter service are integrated in the Ferratum website and web app. By using Twitter and the "re-tweet" function, the websites visited by you are linked to your Twitter account and announced to other users. Data are thereby also transmitted to Twitter. Ferratum does not receive any information on the contents of the data transmitted and their use by Twitter. You can find further information about this in Twitter’s Privacy Policy at http://twitter.com/privacy.

2.1.5.3. Functions of the Instagram service are integrated in the Ferratum website and web app. If you are logged into your Instagram account, you can link the contents of the website pages with your Instagram profile by clicking on the Instagram button. Thereby, Instagram can associate the visit to the website with your user account. Ferratum does not receive any information on the contents of the data transmitted and their use by Instagram. You can find further information about this in Instagram’s Privacy Policy: http://instagram.com/about/legal/privacy.

2.1.5.4. Salesforce Live Agent is a chat service rendered by Salesforce.com. Salesforce-Live Agent is utilized by Ferratum to connect its visitors on the website or the web app with Ferratum’s customer support centre. Further relevant information can be found in Salesforce privacy policy at https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

3. Reference to other websites

3.1. The website and the web app may contain references to other websites which use their own cookies which are subject to their privacy and cookie policies. Ferratum recommends that you familiarize yourself with each of these policies, because Ferratum does not assume any responsibility for the practices of these sites. We do not have control over the placement of cookies by other websites, even if you are directed to them from our website.

4. Expiration time of cookies

4.1. All session cookies used by Ferratum only collect details from single browsing sessions, thus are temporary and expire once the user leaves the site or disable the web browser.

4.2. All persistent cookies used by Ferratum are stored as text files on the visitor’s device and have expiration time of one year or until deleted manually by the visitor.

5. Cookie control

5.1. You can choose to accept or decline most of the cookies used on our website and web app. Your explicit consent will be requested in relation to your first use of the website and the applications. Ferratum will record your consents and settings, to our cookie policy and will ask for consent again annually in every 12 months, to ensure visitors stay up to date with changes to our cookie and privacy policies. Furthermore, you have a right to access, modify or delete personal data disclosed by use of cookies. The necessary cookies and the security cookies cannot be declined as they are essential to run the website and web app and constitute a security safeguard to guarantee your interaction and protection regarding your experience with our services.

5.2. Many of the cookies used can be enabled or disabled through also through your browser. To disable cookies through your browser, follow the instructions usually located within the “Help,” “Tools” or “Edit” menus in your browser. Please note that disabling a cookie or category of cookies does not delete the cookie from your browser unless manually completed through your browser function. The websites http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu/ or http://www.allaboutcookies.org contain comprehensive information on how to make special settings on a wide variety of browsers.

Sorry, there are errors on the page: