Vad är styrränta | Hur fungerar styrränta idag? | Läs mer här!

07.03.2022#Privatekonomi

Vad är Styrränta och hur fungerar den i praktiken?

I denna guide så kommer vi att titta närmare på Sveriges styrränta, hur den fungerar i praktiken samt även varför den överhuvudtaget existerar. Tanken är att du efter att ha läst denna guide ska veta exakt hur du ska förhålla dig till det hela samt kunna bilda dig en egen och objektiv uppfattning om ämnet i fråga.

Varför finns styrränta idag?

Styrräntan, som bland de insatta även benämns som reporäntan, utgör det främsta och mest adekvata hjälpmedlet när det kommer till den övergripande penningpolitiken. Riksbanken har på uppdrag av regeringen fått ansvaret att styra och därmed påverka Sveriges styrränta, inflationen och den finansiella tillväxten.

Den fasta värdet på kronan förväntas kunna upprätthållas genom att Riksbankens säkerställer att inflationstakten förblir stabil, samtidigt som den håller sig på de lägre nivåerna. Själva inflationstakten mäts som en form av förändringar av konsumentprisindex – KPI – och är tänkt att hålla sig till cirka 2 % för varje kalenderår.

Under en högkonjunktur så tenderar Riksbanken att höja styrräntan som ett verktyg för att stävja tillväxten. Vid lågkonjunktur å andra sidan sänder Riksbanken styrräntan för att på så sätt stimulera tillväxten. Styrräntan används således som en form av mekanism till att både stödja och bromsa det ekonomiska läget.

Notera: Styrräntan bygger i grund och botten på den keynesianska ekonomiska teorin som för övrigt de flesta av världens centralbanker anammar som en form av stöd vid låg- och högkonjunktur.

Själva styrräntan tenderar att få en stor genomslagskraft på marknadsräntorna runt om i världen eftersom den utlöser en kraftfull indikation gällande det rådande ekonomiska läget.

Vem ansvarar för att definiera styrräntan?

Inom rikets gränser så är det Riksbanken, som även verkar i form av Sveriges centralbank, som har det primära ansvaret för att definiera styrräntan. När det kommer till Riksbanken så verkar den i form av ett oberoende myndighetsorgan som regleras under riksdagen.

Myndigheten har som huvuduppgift att styra inflationen så att den förblir kvar inom de uppsatta inflationsmålen. Vidare så ansvarar även Riksbanken för att säkerställa att betalningssystemen inom rikets gränser fungerar på ett önskvärt sätt.

Notera: Riksbanken innehar även monopol när det kommer till tryck och införandet av både nya sedlar och mynt inom Sveriges gränser.

Så påverkas du av en högre ränta

När och om Riksbanken bestämmer sig för att stävja en potentiellt överhettad ekonomi, något som för övrigt oftast inträffar under högkonjunktur, så väljer man traditionsenligt att höja styrräntan. Man anammar samma strategi om man vill dämpa en rådande inflation.

Men hur påverkar det hela egentligen dig som privatperson? Härnäst så kommer vi i följande punkter att belysa hur du faktiskt kan komma att påverkas av det hela samt hur det inverkar på din privata ekonomi.

 • En högre styrränta kommer indirekt mynna ut i att det blir betydligt mer dyrare för storbankerna att låna ut pengar till konsumenterna. På grund av det så kommer man att oftast välja att spara pengar hos Riksbanken, varav dina kostnader för lånet ökar, beroende på om du valt fast eller rörlig ränta vill säga.
 • På grund av det förändrade läget gällande utlåning så kommer bankerna förmodligen att välja att höja sina sparräntor, något som i sin tur innebär att om du förfogar över en betydande kapital så kommer du kunna plocka ut betydligt mer pengar.
 • Låneräntorna kommer även innebära att gemene man blir mindre benägen att ansöka om lån, något som i sin tur bidrar till att man konsumerar betydligt mindre, varav kreditaktörerna i sin tur intar en mer försiktig inställning gällande investeringar av diverse
 • Den lägre konsumtionen i kombination med den minskade benägenheten att investera pengar och ett större sparande kommer bidra till ett det ekonomiska hjulet snurrar i en betydligt långsammare takt. Det hela kommer i sin tur leda till att den rådande inflationen dämpas, alternativt att en överhettad marknad stävjas.
 • Under en lågkonjunktur eller i de fall där deflationen är uppenbar så tenderar Riksbanken traditionellt sätt att sänka den nuvarande styrräntan som ett led i att försöka få ekonomin på fötter.

Så påverkas du av en lägre ränta

Precis som vid en högre styrränta så kommer du även att påverkas när/om Riksbanken väljer att sänka styrräntan. Här nedan så ska vi beskriva några specifika situationer där du som privatperson kan komma att påverkas när det kommer till din ekonomiska situation:

 1. En lägre styrränta bidrar till att storbankernas egna räntor för lån sänks betydligt, något som indirekt mynnar ut i att både den ränta som erbjuds vid belåning, inklusive den rådande räntan för besparingar, sänks.
 2. På grund av att banken kan låna ut pengar billigare från Riksbanken så kommer man kunna erbjuda lägre räntor varav det i sin tur blir betydligt mindre förmånligt att erbjuda högre räntor för pengar som du har liggandes på respektive bankkonto.
 3. Du kommer bli mer benägen att långa pengar, främst på grund av att låneräntan befinner sig på låga nivåer samtidigt som man väljer att förbise sparandet på ett bankkonto, eftersom du knappt tjänar några pengar med tanke på den lägre sparräntan.
 4. Som privatperson så kommer du även att bli mer benägen att konsumera mer, något som bidrar till att bolagens kassor fylls. Det hela stärker det ekonomiska hjulet och får den att rulla på högvarv.
 1. Den finansiella aspekten kommer även leda till att företagen vågar anställa mer personal, något som i sin tur innebär att du som privatperson kommer få möjligheten att byta din nuvarande anställning. Samtidigt så kommer du att kunna förhandla fram en högre lön och bättre villkor eftersom du sannolikt kommer bli mer eftertraktad än i jämförelse vid lågkonjunktur, då bolagen knappt anställer nytt.

Notera: Som du kan uttyda ovan så har styrräntan en betydande roll när det kommer till din privata ekonomi. Just därför så rekommenderar vi att du håller ett extra öga på hur den utvecklas för att enklare kunna planera din privatekonomi.

Hur lång tid krävs för att styrräntan ska inverka på det rådande ekonomiska läget?

Traditionellt sett så brukar en justering av styrräntan inte få en direkt inverkan på det rådande ekonomiska läget. Det kan faktiskt ta ända upp till 1–2 år innan räntejusteringen faktiskt får den genomslagskraft som man initialt har planer för.

Det som primärt styr beslutet från Riksbanken är inte en kortsiktig inflationstakt utan snarare en bedömning av det nuvarande läget av de insatta, inklusive vad andra med ansvar för att bedöma det rådande ekonomiska läget för Sveriges ekonomi faktiskt kommer fram till.

Hur ska du förhålla dig som privatkonsument?

I dagens läge så ligger styrräntan på en väldigt låg nivå. Faktum är att den ligger på 0,0% i skrivande stund (2021), något som i sin tur innebär att det knappast är en vettig strategi att låta pengar vila på ett bankkonto. För mer styrräntehistorik går det att läsa mer på Riksbankens officiella webbplats.

Om du istället önskar få ut mer av dina pengar och samtidigt höja den potentiella avkastningen så har du en rad alternativ att välja mellan. Några av de alternativ som du kan förhålla dig till utgörs av följande:

 • Investera i fonder & aktier
 • Köpa en fastighet som du lånar ut
 • Handla med värdepapper
 • Placera dina pengar på ett fasträntekonto

Ovanstående utgör endast några av de val som du har idag när det kommer förvaltningen av dina förvärvade pengar. Rent konkret så är det absolut sämsta valet att låta pengarna ligga på ett bankkonto eftersom faktumet att styrräntan ligger på extremt låga nivåer innebär att du knappt får något i gengäld för att låta pengarna ligga på banken.

Vanliga frågor

Här nedan så återger vi svaret på några av de vanligaste frågeställningar som individer tenderar att ha när det kommer till styrränta.

Vad är styrränta?

Reporäntan används för att beskriva Riksbankens styrränta. Den utgör det primära penningpolitiska verktyget som används för att antingen höja eller sänka reporäntan. Genom att göra det så kan Riksbanken påverka räntorna för belåning inom rikets gränser, något som i sin tur mynnar ut i att den finansiella marknaden både kan stävjas och stödjas som man önskar.

Vad menas med styrränta?

När man hänvisar till styrränta så innebär det hela att man använder det som en definition för att beskriva den rådande ekonomiska situationen i Sverige. En lägre styrränta innebär generellt en högre konjunktur medan en högre styrränta innebär oftast en lägre konjunktur.

Vad är reporänta & styrränta?

Reporänta är i själva verket den benämning som används av Riksbanken för att beskriva styrräntan. Med andra ord så går Riksbanken & styrränta hand i hand med varandra.

Vad är negativ styrränta?

Den så kallade minusräntan som inom sammanhanget definieras som den negativa nominella räntan innebär rent konkret att räntan befinner sig under 0%-nivån. En negativ USA-styrränta kan påverka andra länders styrräntor eftersom ländernas lån främst återfinns i form av den amerikanska dollarn.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: