Riksbankens framtidsprognos

15.02.2021#Privatekonomi

Får räntor väcker så mycket diskussioner och känslor som reporäntan. En sänkning av reporäntan ger billigare lån och bättre ekonomi hos både företag och hushåll. Det genererar i sin tur en ökad konsumtion. Reporäntan idag är låg, och fast siffrorna för årets inflation är lägre än beräknat finns det inget som tyder på att Riksbanken planerar att höja reporäntan.

BNP, inflation och reproränta

Reporäntan bestäms av Riksbanken och är den viktigaste styrräntan. Om inflationen eller konjunkturen avviker mycket från de prognoser som Riksbanken har gjort, kan Riksbanken höja eller sänka reporäntan för att lindra effekterna av svängningarna. Eftersom reporäntan påverkar bankernas räntor, påverkar reporäntan även konsumenterna. När reporäntan höjs, höjs också räntorna på olika lån och hushållen blir mindre konsumtionsbenägna. En sänkning av reporäntan har motsatt effekt. Har du någon form av internetlån kommer dessa också att påverkas av en eventuell höjning eller sänkning av reporäntan. Detsamma gäller för dina sparkonton. Reporäntan idag ligger på -0,5 procent och kanske är det en bidragande orsak till att svenskarna har rekordhöga skulder. Totalt uppgår de svenska hushållens skulder till 3 600 miljarder, vilket är 87 % av den svenska bruttonationalprodukten (BNP). Det är främst bostadslånen som har ökat i takt med att bostadspriserna har stigit som en följd av de låga räntorna. Inflationen har heller inte ökat i den takt och till de nivåer som Riksbanken förutspådde och därför verkar det som att reporäntan idag kommer att ligga kvar på nuvarande låga nivå för att stimulera ekonomin. Riksbankens mål är att inflationen ska ligga runt 2 %, för att hålla en jämn och bra fart på ekonomin. När månadsrapporten för september kom visade det sig att inflationen var lägre än beräknat. En månad med lägre inflationssiffror är dock inget som oroar Riksbanken som hellre fokuserar på inflationen och folkets förväntningar på inflationen i ett längre perspektiv. Exakt vad det blir för inflation 2016 vet vi först när samtliga av årets månader är rapporterade.

Konjunkturcykeln fortsätter i positiv riktning

Precis som reporäntan svänger konjunkturcykeln upp och ner. Konjunkturen och den låga reporäntan idag påverkar hushållens konsumtionskraft. När konjunkturen sjunker går en del företag sämre och kan tvingas varsla eller säga upp personal. Arbetslösheten ökar och hushållens ekonomiska utrymme minskar. I dagsläget uppger fler och fler företag att de har brist på arbetskraft, något som borde minska arbetslösheten och öka inflationen. Men världsekonomin har återhämtat sig långsamt efter finanskrisen 2008. Den svenska exporten har minskat, siffrorna börjar vika nedåt och tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) har börjat bromsa in. Men det är inte bara den inhemska marknaden som påverkar och påverkas. Tillväxtländer som till exempel Kina har kommit ikapp industriländerna och har börjat producera produkter som man tidigare importerade. USA hotas av en konjunkturnedgång, något som kan komma att påverka både den svenska ekonomin och världsekonomin. I Europa sattes det in stimulansåtgärder när finanskrisen började 2008. Med högre bostadspriser, sjunkande räntor och lägre råvarupriser har hushållens ökade konsumtion bidragit till att ekonomin har tagit fart igen. Förändras hushållens ekonomiska förutsättningar, höjda räntor etc., finns det risk för att den privata konsumtionen minskar markant. För den som vill och vågar finns det dock fördelar med en svängande konjunkturcykel. Blir du arbetslös på grund av minskad sysselsättning är det kanske läge att byta karriär. Så följ dina drömmar och börja arbeta med du brinner för eller starta en egen verksamhet. Reporäntan idag är mycket låg vilket i sin tur ger en lägre ränta på de lån du kan behöva ta för att starta upp ett eget företag.

Vad säger prognosen om inflation och reporänta?

Reporäntan idag är låg och fast siffrorna för årets inflation är lägre än beräknat finns det inget som tyder på att Riksbanken planerar en räntehöjning. Det gör att räntan på bostadslån är låg och att det finns utrymme för lån till andra saker. Hos Ferratum kan du ansöka om sms-lån och kreditlån utan att någon frågar vad det är du ska låna till. På vår sajt kan du dessutom läsa mer om reporäntan idag och hur den påverkar din ekonomi.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: