Politiskt exponerad person.

*En “politiskt exponerad person”, alternativt politiskt utsatt person, är en fysisk person som har eller har anförtrotts en viktig offentlig funktion i ett land, och innefattar följande:

 __ 

(a) statschefer, regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, och parlamentssekreterare;

(b) Parlamentsledamöter eller ledamöter i liknande lagstiftande organ;

(c) Ledamöter i styrelsen för politiska partier;

(d) Domare i Högsta domstolen eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas, utom i undantagsfall;

(e) Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter eller ledamöter i centralbanker;

(f) Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;

(g) Personer i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan;

(h) Personer som utövar en funktion som motsvarar de som anges i punkterna (a) till (f) inom en EU-institution eller annat internationellt organ;

 __ 

Ingen offentlig funktion som de som avses i punkterna (a) till (h) skall förstås som att omfatta tjänstemän av mellannivå eller mer juniora tjänstemän;

 __ 

följande familjemedlemmar till de personer som anges i (1):
(a) maka/make, eller partner som enligt lag likställs med maka/make;

(b) barn och deras makar eller partner som enligt lag likställs med makar; samt

(c) föräldrar.

 __ 

följande personer som är kända medarbetare till de personer som anges i (1):
(a) fysisk person om vilken det är känt att de gemensamt med en politiskt utsatt person äger ett företag eller någon annan form av juridisk konstruktion, eller på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en politiskt utsatt person;

 (b) fysisk person som ensam äger eller har inflytande i ett företag eller någon annan form av juridisk konstruktion om vilket det är känt att de har upprättats till förmån för en politiskt utsatt person.*

 

 

Sorry, there are errors on the page: